Çerez Aydınlatma Metni

Çerez Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTESİ GENEL ZİYARETÇİ
COOKIE (ÇEREZ) VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRMESİ

 1. Bu internet sitesine giren kişiler aşağıda belirtilen kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Ekon Endüstri İnşaat ve Ticaret A.Ş. Şirketi tarafından aydınlatılmaktadır.
 2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
  1. IP numarası,
  2. Konum bilgisi,
  3. Tarih ve saat bilgisi,
  4. Cihaz bilgisi,
  5. Tarayıcı bilgisi,
  6. Dil bilgisi
  7. Ülke bilgisi
  8. Şehir bilgisi
  9. Geldiği kaynak yer bilgisi,
  10. İşletim sistemi bilgisi
  11. Servis sağlayıcı bilgisi,
  12. Ekran çözünürlüğü bilgisi,
  13. Ziyaret edilen sayfalar
  14. Ziyaret edilen sayfalarda geçirilen süre bilgisi,
  15. Edinme bilgisi,
  16. Davranış bilgisi
  17. Dönüşüm bilgisi
  18. Yönlendiren tarafından bildirilen yaş bilgisi
  19. Yönlendiren tarafından bildirilen cinsiyet bilgisi
  20. Site içi arama bilgisi
 4. Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesinde ziyaretçi bilgileriniz google analytics, sosyal medya ve dijital pazarlama kanalları, çerezler ve benzeri yazılımlar aracılığıyla elde edilip kaydedilmektedir.
 5. Kişisel verilerinizin işlenmesi: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.
  1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  3. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  4. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  5. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  6. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  7. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  8. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  9. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
  10. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  11. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
  12. İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi
  13. Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
 6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
  1. İlgili Kişinin Açık Rızası
  2. Kanunlarda öngörülmesi
  3. Sözleşme imzalanması
  4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 7. Kişisel verilerinizin aktarılması: Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
  1. Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 8. Haklarınız: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
  1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
 9. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.
 10. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki şekilde yapılabilir.
  1. Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  2. Noter vasıtasıyla,
  3. Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
  4. İnternet sitesindeki KVK başvuru formu,
  5. Aşağıdaki e-posta adresine gönderilecek e-posta,
  6. Aşağıdaki fiziki posta adresine gönderilecek imzalı posta veya kargoyla.
Veri Sorumlusu Unvan : Ekon Endüstri İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Mersis no : 0330001316200010
E-posta adresi : info@ekonas.com.tr
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : ekonendustri@hs01.kep.tr
Fiziki Posta Adresi : Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:420 Kahramankazan / ANKARA